PROVIDOR SOM SAMARBEIDSPARTNER FOR NÆRINGSLIVET

Providor kan i tillegg til å tilby tjenester til NAV også være en naturlig samarbeidspartner for næringslivet i regionen. Vi er en kompetansebedrift, og våre veiledere har lang erfaring i å samarbeide med lokale bedrifter for å få prøvd ut våre deltakere i ordinærtarbeidsliv. Dette er en vinn-vinn situasjon der deltakeren får avklart arbeidsevne, og bedriften får et par ekstra hender i en periode. Det er også flere områder der Providor kan være en nyttig samarbeidspartner.


Som bedriftsleder møter du kanskje utfordringer i et arbeidsmarked i endring. Krav til effektivitet blir stadig viktigere for å opprettholde konkurranseevnen. Eksempelvis ser du at behovet for teoretiske og digitale ferdigheter blant dine ansatte har blitt større enn hva de var bare for noen år tilbake. Vi opplever at utrygghet og mangel på mestring innen disse ferdighetene, ofte kan føre til økt sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Ved å øke basiskompetansen i digitale arbeidsverktøy hos dine ansatte, vil du, som arbeidsgiver, stå bedre rustet til å møte endringene. Dine faglig dyktige kollegaer vil i enda større grad kunne bidra til utvikling i din virksomhet. Vi tilbyr dere derfor muligheten til å få mer kunnskap om effektiv bruk av digitale kontorstøtte-verktøy, gjennom kursprogrammet for våren 2017.

Les mer …

Det kan være gunstig å stoppe opp og vurdere yrkesvalg og egen arbeidshverdag ved flere anledninger i livet.

  • Valg av utdanning og studier man tar som ung har stor betydning for veien videre i livet, og feilvalg kan få store konsekvenser
  • Er den jobben du har i dag en jobb du kan og vil fortsette med fram til pensjonsalder?
  • Begynner en ansatt å få helseutfordringer som tyder på at dagens jobb er for tung, eller av andre grunner står i fare for å bli sykmeldt?

Providor tilbyr karriereveiledning både for deg som er voksen og har mye eller lite arbeidserfaring, og for ungdom som er usikre på framtidig studie- og yrkesvalg. Uansett alder vil karriereveiledning gi mer innsikt i egne ressurser, interesser og egenskaper.

Les mer …

Funksjonsvurdering for IA-bedrifter
Er du arbeidsgiver med arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldt?
Er du arbeidstaker som sliter med å fungere i jobb på grunn av fysiske eller psykiske helseplager?
Arbeider du i en IA-bedrift hvor "alt" er forsøkt av tilrettelegginger rundt arbeidstakere i faresonen uten at dere har kommet helt i mål? 
Da kan funksjonsvurdering være noe for deg!

Les mer …

Ut av kunnskap gror nye muligheter!

Kompetanse blir stadig viktigere i dagens arbeidsmarked. Læringsrommet kan gi deg faglig påfyll som gjør at du stiller sterkere i kampen om de ledige jobbene. Læringsrommet kan tilby et sosialt og trygt læringsmiljø, der studenter som jobber med forskjellige fag blir en del av et fellesskap.

Læringsrommet er en del av Providor Arbeid & Inkludering AS, som har som hovedmål å bidra til å få flest mulig i arbeid. For å nå dette målet har vi et godt samarbeid med lokalt næringsliv i Innlandet. Gjennom dette samarbeidet vet vi godt hva arbeidsmarkedet krever av kompetanse, og vi kan gjennom vårt nettverk også bistå deg på veien videre mot "drømmejobben".

 

Les mer …

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO, hvor formålet er at flere kandidater fra attføringsbedrifter skal få jobb i NHO-bedrifter.

Les mer …

Providor kan  tilby ulike former for kompetanseheving, bl.a. Datakortet, nettstudier og tilrettelagt opplæring i basiskompetanse. Vi leverer stort sett denne type tjenester til NAV, men kan også gjerne skreddersy et opplegg for næringslivet basert på bedriftens behov.

Vi kan også bistå i å søke om støtte til opplæring i bedrift fra det offentlige gjennom ordningen Kompetansepluss.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

For mer informasjon se Læringsrommet, eller kontakt avdelingsleder Jan Tidemansen.

Sykefravær er en utfordring i mange bedrifter, og årsakene til fraværet er ofte sammensatt. Gjennom arbeid med tiltaket Funksjonsvurdering og våre øvrige tiltak har våre veiledere opparbeidet seg bred erfaring med sykefraværsarbeid. Ofte kan det hjelpe å få inn en person utenfra som både arbeidsgiver og den ansatte kan snakke med for å belyse situasjonen og komme med råd med tanke på bl.a. tilrettelegging og veien videre. Erfaring viser at jo tidligere denne prosessen kommer i gang, jo større er sannsynligheten for at den ansatte kommer tilbake i jobb. Providor kan bidra i denne prosessen.

Les mer …

Rekrutteringsprosesser er både tidkrevende og kostbare. Når man lyser ut en stilling vet man ofte lite om hva man får. Providor har til en hver tid motiverte kandidater med variert bakgrunn som ønsker å komme tilbake i arbeid. Gjennom tid i tiltak ved Providor har de fått vist at de fungerer i arbeidslivet. Ved å samarbeide med Providor om rekruttering får man mulighet til å prøve ut deltakeren i praksis før man velger å si ja til en ansettelse. Dersom kandidaten mangler noe kompetanse, men ellers er rett person, kan vi samarbeide med NAV om kompetanseheving. Erfaringsmessig gir dette svært lojale medarbeidere. At bedriften i tillegg viser samfunnsengasjement og sosialt ansvar er en ren bonus. Ta gjerne kontakt med oss for et samarbeid neste gang din bedrift har behov for arbeidskraft!

Les mer …