FunksjonsvurderingjpgProvidor kan i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter bistå arbeidsgivere/arbeidstakere med funksjonsvurdering. En funksjonsvurdering er en prosess som handler om å kartlegge og vurdere arbeidstakers forutsetninger, og gi råd i forhold til hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidsplassen best mulig. Målet er at arbeidstaker skal opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold. Fokus vil være på funksjon og arbeidsmuligheter på arbeidstakers arbeidsplass, ikke på sykdom og begrensninger. Tidsrammen for en funksjonsvurdering er 6 uker, som benyttes til kartleggingssamtaler og arbeidsutprøving, for i best mulig grad å få et helhetlig bilde av arbeidstakers situasjon.

En funksjonsvurdering kan bestå av følgende elementer:

·         Individuelle samtaler og trekantsamtaler mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og veileder
·         Veiledning i forhold til vanskelige områder
·         Praktisk arbeidsutprøving
 med oppfølging fra veileder
 

Eksempler på kartlegging og vurderingsområder er:

·         Arbeidstakers kompetanse og muligheter
·         Arbeidstakers egenskaper, ressurser, verdier og interesser
·         Stillingens oppgaveinnhold, ansvarsområder og resultatkrav
·         Samarbeids- og kommunikasjonsstil på arbeidsplassen
·         Muligheter på arbeidsplassen
·         Lese-, skrive-, matematikk- og språkferdigheter ved behov
 

Ved fullført funksjonsvurdering utarbeides en sluttrapport som skal godkjennes av arbeidstaker før den videreformidles til arbeidsgiver.


For IA-bedrifter yter NAV forebyggings- og tilretteleggingstilskudd etter høyeste sats ved funksjonsvurdering. Dette må bedriften søke om før oppstart av funksjonsvurderingen.

pdfBrosjyre_Funksjonsvurdering-2015.pdf

pdfBestillingsskjema_Funksjonsvurdering_2016.pdf

docBestillingsskjema_Funksjonsvurdering_2016.doc

For ytterligere informasjon om Funksjonsvurderinger, kontakt Mona E. Westvold eller Marit Ophus