slider4

Providor AS er et heleid kommunalt aksjeselskap, med et helt spesielt samfunnsansvar. Vi skal bidra til at mennesker ser muligheter. Dette gjør vi ved å tilby ulike tjenester til deltakerne våre, som kommer fra NAV, private bedrifter og offentlige virksomheter.

Vi tilbyr ulike attføringstjenester for de som trenger bistand til å komme ut i en ordinær jobb, etter å ha vært uten arbeid i en kortere eller lengre periode pga. sykdom eller andre årsaker. Vi har også tilbud til ungdom som aldri har vært i jobb. I tillegg tilrettelegger vi arbeid, tilpasset den enkeltes forutsetninger og ferdighetsnivå, for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

Providor er lokalisert sentralt i Brumunddal, og gir til en hver tid et tilbud i form av arbeid, veiledning eller opplæring til ca. 150 personer. Vi har ulike tiltak og produksjonsavdelinger for å få til dette. Bedriften er medlem av bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO Service, og godkjent etter det europeiske systemet for kvalitetssikring av velferdstjenester, eQuass.

Navnet Providor er latin, og betyr "ivaretaker". Vår målsetning er å være en veiviser for mennesker som står i en valgsituasjon i forhold til arbeidslivet, og som trenger støtte, råd og veiledning for å nå sine mål.

 

- Vi ser muligheter!