RekrutteringRekrutteringsprosesser er både tidkrevende og kostbare. Når man lyser ut en stilling vet man ofte lite om hva man får. Providor har til en hver tid motiverte kandidater med variert bakgrunn som ønsker å komme tilbake i arbeid. Gjennom tid i tiltak ved Providor har de fått vist at de fungerer i arbeidslivet. Ved å samarbeide med Providor om rekruttering får man mulighet til å prøve ut deltakeren i praksis før man velger å si ja til en ansettelse. Dersom kandidaten mangler noe kompetanse, men ellers er rett person, kan vi samarbeide med NAV om kompetanseheving. Erfaringsmessig gir dette svært lojale medarbeidere. At bedriften i tillegg viser samfunnsengasjement og sosialt ansvar er en ren bonus.

Vi har som mål at deltakere skal komme ut i jobb fra alle tiltak, men det tiltaket der det jobbes mest fokusert mot dette målet er Arbeid med bistand. Av de som ble avsluttet i 2013, kom 71 % tilbake til arbeid. Det er en forutsetning for deltakelse at man vet hvor mye man kan jobbe og innen hvilket yrkesområde. Våre veiledere har et stort nettverk av kontakter i arbeidslivet og fokuserer på å finne den deltakeren og arbeidsplassen som matcher best. Deltaker starter som regel i hospitering, som er kostnadsfritt for arbeidsgiver, men målet er at det raskest mulig skal bli en ordinær ansettelse.

Veilederne samarbeider med NAV om eventuell tilrettelegging ved behov.

Hva innebærer et samarbeid med Providor for deg som arbeidsgiver?

  • Hjelp til å velge riktig person til jobben, gjennom kartlegging av kompetanse og interesser
  • Utprøving/hospitering for å vurdere arbeidsforholdet. Utover opplæring og lovpålagt yrkesskadeforsikring er dette kostnadsfritt for arbeidsgiver
  • Egen kontaktperson som gir råd, veiledning og oppfølging etter behov og ønske
  • Hospiteringen vil bli avsluttet hvis det skulle vise seg at det av en eller annen grunn ikke fungerer
  • Dialog, råd, veiledning og oppfølging underveis i tiltaket
  • Kvalifisering av arbeidssøker
  • Hjelp til å utrede og anskaffe hjelpemidler, hvis dette er nødvendig
  • Dialog med NAV om finansielle ordninger
  • For samfunnet betyr dette reduserte kostnader, for den enkelte arbeidssøker et meningsfullt arbeid og gjennom dette bedre livskvalitet, for bedriften - trygg rekruttering og et viktig bidrag til et inkluderende arbeidsliv

Gjennom oppfølging fra Providor og arbeidsgiver får den enkelte mulighet til å utvikle seg på egne premisser. Ved målrettet samarbeid utvikles den enkelte arbeidstaker i tråd med forventningene på arbeidsplassen. Som arbeidsgiver får du ved å samarbeide med Providor kontakt med et fagmiljø med bred kunnskap om tilretteleggingsmuligheter, personal- og sykefraværsoppfølging som kan være en god diskusjonspartner for deg som leder.

Ta gjerne kontakt med oss for et samarbeid neste gang din bedrift har behov for arbeidskraft!