62 33 55 88

Rekruttering

Providor er arrangør av flere arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV. Vi har til enhver tid ca. 80 deltakere i våre tiltak, og mange er klare for å komme ut i en ny jobb. Våre kandidater er grundig kartlagt gjennom samtaler med jobbkonsulent, bruk av ulike kartleggingsverktøy, og i noen tilfeller arbeidstrening internt hos Providor. Kanskje en av våre kandidater er en perfekt match med din bedrift? Det er både trygt og kostnadsfritt å rekruttere gjennom Providor – og som arbeidsgiver tar du samfunnsansvar og blir med på inkluderingsdugnaden.

Ekspertbistand

Dersom du har en sykmeldt arbeidstaker, hvor bedriftsinterne tiltak og andre støtteordninger er utprøvd uten resultat, kan du søke om tilskudd til ekspertbistand. Dette er et nyetablert virkemiddel i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv gjeldende for perioden 2019 – 2022. Tilskuddet skal bygge oppunder arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær i den enkelte virksomhet. Ekspertbistand kan gis til arbeidsgiver i enkeltsaker hvor arbeidstaker har langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet kan gis i perioden hvor arbeidstaker er sykmeldt, men også i perioden mellom sykmeldinger dersom det er snakk om hyppige fraværsperioder.

Sykefraværsoppfølging – Funksjonsvurdering

Ønsker du som arbeidsgiver en sparringspartner i arbeidet med sykefraværsoppfølging i din bedrift?
Providor bistår private og offentlige virksomheter i sykefraværsoppfølging gjennom tiltaket funksjonsvurdering. Funksjonsvurdering er et godt virkemiddel dersom du har en ansatt som står i fare for å bli sykemeldt, er langtidssykemeldt eller som har et hyppig sykefravær.
 

Ringer i vannet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO, hvor formålet er at flere kandidater med hull i CV-en skal få jobb i NHO-bedrifter. Metodikken i Ringer i vannet tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Å rekruttere gjennom Ringer i vannet er gratis, og byr på liten risiko.

Prosessledelse, arbeidsmiljøarbeid og organisasjonsutvikling

Providor har erfaring med styrkebasert prosessledelse og coaching fra både egen organisasjon og oppdrag hos andre. Gjennom å fokusere på de ansattes og organisasjonens styrker, kan vi bistå i organisasjonsutvikling ved for eksempel strategi- og planarbeid, sykefraværsarbeid eller arbeid med trivselsfremmende arbeidsmiljøfaktorer.  

Kompetanseheving - Kompetansepluss

Ønsker du å tilby dine ansatte opplæring slik at de lettere mestrer krav og omstilling i arbeidslivet?  Providor har lang erfaring med leveranser av kurs til næringslivet. I samarbeid med oss kan du som arbeidsgiver søke om støtte til opplæring i norsk, matematikk, lesing og skriving, samt muntlige og digitale ferdigheter. Ordningen gjelder alle bransjer og finansieres av staten via Kompetanse Norge. 

Karriereveiledning

Er du usikker på hvilke yrker som kan passe for deg? Ønsker du å lufte tankene dine med noen som ikke kjenner deg, og som ikke har gjort seg opp en mening om hva du bør velge? Da kan du ha nytte av å gjennomføre en karriereveiledning! Providor tilbyr karriereveiledning til deg som skal velge studie- eller yrkesretning for første gang, og til deg som av forskjellige grunner står ved et veiskille med tanke på valg av yrke.

 

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet