62 33 55 88

Providor er godkjent kurstilbyder av Kompetansepluss arbeid og har lang erfaring med leveranser av kurs i basisferdigheter til næringslivet. Kompetansepluss er en tilskuddsordning hvor bedrifter kan søke om midler til opplæring av sine ansatte slik at de får nødvendig kunnskap til å mestre endringer og krav i arbeidslivet. Målet er at flere får anledning til å sikre seg økt kompetanse, samtidig som færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter. Ordningen gjelder alle bransjer og finansieres av staten via Kompetanse Norge.

Kompetansehevende tiltak gir positive effekter og vi har erfart at det å styrke grunnleggende ferdigheter bidrar til:

  • Mer selvstendige og motiverte ansatte
  • Bedre kommunikasjon internt og eksternt
  • Økt forståelse av instrukser og rutiner
  • Færre feil og økt grad av effektivitet
  • Bedre rapportering
  • Smidigere drift og bedre kundeservice
  • Flere ansatte blir bedre rustet og motivert til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • Bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær

Providor skreddersyr kurs for større og mindre virksomheter ut fra hvilket behov den enkelte bedrift og ansatte har. Ta kontakt med oss dersom du ser at dette er et interessant tilbud for din bedrift og dine ansatte. Vi kartlegger sammen bedriftens opplæringsbehov, og på bakgrunn av dette vurderer vi hvilke muligheter som finnes med tanke på å søke om midler til kompetanseheving i din bedrift.

kompetanse norge logo web

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet