62 33 55 88

Kurs i Basisferdigheter- Kompetansepluss

Ønsker du å tilby dine ansatte opplæring slik at de lettere mestrer krav og omstilling i arbeidslivet?  Providor har lang erfaring med leveranser av kurs til næringslivet. I samarbeid med oss kan du som arbeidsgiver søke om støtte til opplæring i norsk, matematikk, lesing og skriving, samt muntlige og digitale ferdigheter. Ordningen gjelder alle bransjer og finansieres av staten via Kompetanse Norge. 

Ekspertbistand

Dersom du har en sykmeldt arbeidstaker, hvor bedriftsinterne tiltak og andre støtteordninger er utprøvd uten resultat, kan du søke om tilskudd til ekspertbistand. Dette er et nyetablert virkemiddel i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv gjeldende for perioden 2019 – 2022. Tilskuddet skal bygge oppunder arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær i den enkelte virksomhet. Ekspertbistand kan gis til arbeidsgiver i enkeltsaker hvor arbeidstaker har langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet kan gis i perioden hvor arbeidstaker er sykmeldt, men også i perioden mellom sykmeldinger dersom det er snakk om hyppige fraværsperioder.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet