62 33 55 88

Tilskudd til ekspertbistand er et nyetablert virkemiddel i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv gjeldende for perioden 2019 – 2022. Tilskuddet skal bygge oppunder arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær i den enkelte virksomhet.

Ekspertbistand kan gis til arbeidsgiver i enkeltsaker hvor arbeidstaker har langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær. Tilskuddet kan gis i perioden hvor arbeidstaker er sykmeldt, men også i perioden mellom sykmeldinger dersom det er snakk om hyppige fraværsperioder. For å få innvilget tilskuddet skal bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger være utprøvd eller vurdert. Arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV må være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak. Arbeidsgiver kan selv finne eksperten man ønsker å benytte. Eksperten skal bidra til å avdekke og løse problemer som vurderes som utløsende faktor til sykefraværet. Målet er tilbakeføring av arbeidstaker til arbeid. Dette kan innebære tilbakeføring hos opprinnelig arbeidsgiver, eller det kan avdekkes faktorer som medfører at det vil være hensiktsmessig å vurdere andre realistiske jobb- og yrkesmuligheter. Etter endt bistand mottar arbeidsgiver og arbeidstaker en rapport som beskriver årsaken til sykefraværet, samt forslag til tiltak for tilbakeføring til arbeid. Kopi sendes til Nav.

Link til tilskudd Ekspertbistand

Tilsagn om tilskudd til ekspertbistand skal være innvilget av NAV før arbeidsgiver innhenter ekspertbistanden.

Link til søknad om Ekspertbistand

Providor har lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering og innehar kompetanse som innebærer at vi kan benyttes som ekspert. Ta kontakt for å finne ut hvordan du kan benytte Ekspertbistand.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet