62 33 55 88

Kurs i basisferdigheter/Opplæring gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss

Dagens arbeidsliv er i rask endring. Dette stiller økte krav til ledere og medarbeidere i form av omstillingsevne. Det blir stadig viktigere at ansatte har både motivasjon og vilje til kompetanseheving, parallelt med at man står i jobb. For de som står utenfor arbeidslivet stilles det også større krav til kompetanse for å komme innenfor.

Providor er godkjent kurstilbyder av Kompetansepluss arbeid og har lang erfaring med leveranser av kurs i basisferdigheter til næringslivet. Kompetansepluss er en tilskuddsordning hvor bedrifter kan søke om midler til opplæring av sine ansatte slik at de får nødvendig kunnskap til å mestre endringer og krav i arbeidslivet. Målet er at flere får anledning til å sikre seg økt kompetanse, samtidig som færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter. Ordningen gjelder alle bransjer og finansieres av staten via Kompetanse Norge.

Bedrifter kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter, som i denne sammenheng er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Dette er ferdigheter som er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Krav til å beherske disse ferdighetene endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Spesielt digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på.

Kompetansehevende tiltak gir positive effekter og vi har erfart at det å styrke grunnleggende ferdigheter bidrar til:

  • Mer selvstendige og motiverte ansatte
  • Bedre kommunikasjon internt og eksternt
  • Økt forståelse av instrukser og rutiner
  • Færre feil og økt grad av effektivitet
  • Bedre rapportering
  • Smidigere drift og bedre kundeservice
  • Flere ansatte blir bedre rustet og motivert til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • Bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær

Providor skreddersyr kurs for større og mindre virksomheter ut fra hvilket behov den enkelte bedrift og ansatte har. Vi bistår gjerne i arbeidet med å søke om tilskudd fra Kompetanse Norge. Ved innvilget tilskudd kan vi også bidra med informasjon til ansatte i rekrutteringsprosessen i forkant av kurs, samtidig som vi står ansvarlig for koordinering, tilrettelegging og gjennomføring av aktuelt opplæringstilbud.

Ta kontakt med oss dersom du ser at dette er et interessant tilbud for din bedritf og dine ansatte. Vi stiller gjerne på et uforpliktende møte hvor vi sammen kan kartlegge bedriftens opplæringsbehov, og på bakgrunn av dette vurdere hvilke muligheter som finnes med tanke på å søke om midler til kompetanseheving i din bedrift.

kompetanse norge logo web

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet