62 33 55 88

Providor har som mål å bidra til å få flest mulig i arbeid. Vi tilbyr i hovedsak tjenester innen arbeidsinkludering, kurs og opplæring. Vi har ansatte med god kompetanse og bred erfaring innen veiledning, opplæring og HR. Selskapet er eid av Ringsaker kommune, og organisert med to datterselskap: Providor Arbeid & Inkludering og Providor Kurs & Kompetanse. Navnet Providor er latin, og betyr "ivaretaker".

Providor Arbeid & Inkludering AS er forhåndsgodkjent tiltaksleverandør for NAV for tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) 52 plasser og varig tilrettelagt arbeid (VTA) 31 plasser. Arbeidsforberedende trening (AFT) skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Målet er at 50 % av deltakerne avsluttes til arbeid eller utdanning. Gjennom tiltaket varig tilrettelagt arbeid tilbyr Providor arbeidsplasser til personer som mottar uføretrygd. Gjennom arbeid i en av bedriftens avdelinger eller i en ekstern samarbeidsbedrift får arbeidstakerne en jobb å gå til der arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes funksjonsnivå. Jobbkonsulenter, avdelingsledere og arbeidsledere tilbyr tett veiledning og oppfølging. Deltakerne i dette tiltaket er ansatt i bedriften.

Providor Kurs & Kompetanse tilbyr på oppdrag fra NAV arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) til ordinære arbeidssøkere. Selskapet leverer også andre tjenester innen kompetanseheving og kartlegging, som kompetanse pluss kurs, funksjonsvurdering, sykefraværsoppfølging, karriereveiledning og prosessledelse. Kundene representerer både privat og offentlig sektor, samt NAV og privatpersoner.

Providor er lokalisert sentralt i Brumunddal. Bedriften er medlem av bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO Service, og godkjent etter det europeiske systemet for kvalitetssikring av velferdstjenester, eQuass.

Vi ser muligheter!

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet